Restaurant

Syrtaki

Syrtaki,  Spanierstraße 1,  78467 Konstanz